Humane Society of the White Mountains in Lakeside , Arizona