City of Poughkeepsie Animal Care in Poughkeepsie, New York